Hàm tính số năm, tháng, ngày giữa 2 ngày được chỉ định trong Excel

53 lượt xem
Hàm tính số ngày, tháng, năm trong Excel

Excel DATEDIF là một trong số ít các hàm không có giấy tờ (các hàm khác mà tôi biết là EVALUATE, FILES và GET.CELL ).

Không có tài liệu có nghĩa là bạn sẽ không tìm thấy nó trong danh sách công thức hoặc là một phần của IntelliSense (lời nhắc hiển thị khi bạn nhập tên công thức để hiển thị cho bạn tên của các hàm phù hợp).

Khi nào nên sử dụng hàm DATEDIF của Excel

Hàm DATEDIF có thể được sử dụng khi bạn muốn  tính số năm, tháng hoặc ngày giữa hai ngày được chỉ định. Một ví dụ điển hình là tính tuổi.

Những gì nó trả về

Nó trả về một giá trị số biểu thị số Năm/Tháng/Ngày giữa hai ngày được chỉ định. Việc đó là số Năm, Tháng hay Ngày được xác định bởi thông tin đầu vào của người dùng (xem Đối số đầu vào bên dưới).

Cú pháp

=DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Đối số đầu vào

  • start_date: Đó là ngày đại diện cho giá trị ngày bắt đầu của khoảng thời gian. Nó có thể được nhập dưới dạng chuỗi văn bản trong dấu ngoặc kép, dưới dạng số sê-ri hoặc dưới dạng kết quả của một số hàm khác, chẳng hạn như DATE ().
  • end_date : Đó là ngày đại diện cho giá trị ngày kết thúc của khoảng thời gian. Nó có thể được nhập dưới dạng chuỗi văn bản trong dấu ngoặc kép, dưới dạng số sê-ri hoặc dưới dạng kết quả của một số hàm khác, chẳng hạn như DATE().
  • unit : Điều này sẽ xác định loại kết quả bạn nhận được từ hàm này. Có sáu kết quả đầu ra khác nhau mà bạn có thể nhận được từ hàm DATEDIF, dựa trên đơn vị bạn sử dụng. Dưới đây là các đơn vị mà bạn có thể sử dụng:

– “Y” – trả về số năm đã hoàn thành trong khoảng thời gian đã chỉ định.

– “M” – trả về số tháng đã hoàn thành trong khoảng thời gian đã chỉ định.

– “D” – trả về số ngày hoàn thành trong khoảng thời gian đã chỉ định.

– “MD” – trả về số ngày trong kỳ, nhưng không tính số ngày trong Năm và Tháng đã hoàn thành.

– “YM” – trả về số tháng trong kỳ, nhưng không tính số tháng trong những năm đã hoàn thành.

– “YD” – trả về số ngày trong kỳ, nhưng không tính số ngày trong những năm đã hoàn thành.

Ghi chú bổ sung

  • Hàm DATEDIF của Excel được cung cấp để tương thích với Lotus 1-2-3.
  • Khi nhập hàm này vào một ô trong Excel, nó sẽ KHÔNG hiển thị IntelliSense. Nó thậm chí sẽ không hiển thị tên hàm khi bạn nhập nó vào ô. Tuy nhiên, nó hoạt động trong tất cả các phiên bản Excel. Bạn cần biết các đối số và cách sử dụng nó.

    Ghi chú bổ sung
  • Bạn có thể nhập ngày dưới dạng chuỗi văn bản trong dấu ngoặc kép (ví dụ: “2016/1/15”), dưới dạng số sê-ri (ví dụ: 42384, đại diện cho ngày 15 tháng 1 năm 2016, nếu bạn đang sử dụng hệ thống ngày 1900), hoặc là kết quả của các công thức/hàm khác (ví dụ: DATEVALUE (“15/1/2016”)).

Hàm DATEDIF trong Excel – Ví dụ trực tiếp

Dưới đây là ba ví dụ về cách sử dụng hàm DATEDIF của Excel.

Tính số năm hoàn thành giữa hai ngày.

Tính số năm hoàn thành giữa hai ngày

Trong ví dụ trên, hàm DATEDIF trả về số năm hoàn thành từ ngày 01 tháng 1 năm 1990 đến ngày hiện tại (trong ví dụ này là ngày 14 tháng 3 năm 2016). Nó trả về 26, là tổng số năm đã hoàn thành và bỏ qua những tháng và ngày bổ sung sau đó.

Một cách sử dụng phổ biến của điều này có thể là tính tuổi theo năm.

Tính số tháng đã hoàn thành giữa hai ngày.

Tính số tháng đã hoàn thành giữa hai ngày

Trong ví dụ trên, hàm DATEDIF trả về số tháng hoàn thành từ ngày 01 tháng 1 năm 1990 đến ngày hiện tại (trong ví dụ này là ngày 14 tháng 3 năm 2016).

Nó trả về 314, là tổng số tháng đã hoàn thành và bỏ qua những ngày bổ sung sau đó.

Việc sử dụng tốt điều này có thể là tính số tháng giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc của dự án.

Trong ví dụ trên, nó đưa ra tổng số tháng. Nhưng nếu bạn muốn biết số tháng sau tổng số năm đã hoàn thành thì bạn cần sử dụng YM làm đối số đơn vị.

Ví dụ: khi tính tuổi trong Excel, nếu bạn muốn biết tính đến ngày hôm nay là bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng thì có thể dùng YM để lấy số tháng ngoài số năm (như hình bên dưới).
 

Ví dụ khi tính tuổi trong excel

Tính số ngày hoàn thành giữa hai ngày.

Tính số ngày hoàn thành giữa hai ngày

Trong ví dụ trên, hàm DATEDIF trả về tổng số ngày hoàn thành từ ngày 01 tháng 1 năm 1990 đến ngày hiện tại (trong ví dụ này là ngày 14 tháng 3 năm 2016). Nó trả về 9569, là tổng số ngày giữa hai ngày.

Nếu bạn muốn lấy số ngày giữa hai ngày trong khi loại trừ những ngày trong những năm đã hoàn thành, bạn cần sử dụng YD làm đối số thứ ba (như trong hình bên dưới):
 

Cần sử dụng YD làm đối số thứ ba

Trong ví dụ trên, nó trả về 72, là tổng số ngày sau 26 năm trọn vẹn.

Nếu bạn muốn lấy số ngày giữa hai ngày trong khi loại trừ số ngày trong số năm và tháng đã hoàn thành, bạn cần sử dụng MD làm đối số thứ ba (như trong hình bên dưới):
 

Cần sử dụng MD làm đối số thứ ba

Trong ví dụ trên, nó trả về 13, là số ngày cộng với 26 năm 3 tháng.

Hy vọng rằng với hướng dẫn này bạn sẽ thực hành thành công!

 

Phone