Hàm kiểm tra nhiều điều kiện trong Excel

114 lượt xem
Hàm kiểm tra nhiều điều kiện trong Excel

Hàm Và Excel – Ví dụ 

Khi nào nên sử dụng Hàm Và Excel

Hàm AND có thể được sử dụng khi bạn muốn kiểm tra nhiều điều kiện.

Những gì nó trả về

Nó trả về TRUE nếu tất cả các điều kiện đánh giá là TRUE, nếu không nó sẽ trả về FALSE (Lưu ý: nó sẽ trả về FALSE ngay cả khi một điều kiện là FALSE).

Cú pháp

=AND(logic1, [logic2],…)

Đối số đầu vào

  • logic1 – điều kiện đầu tiên mà bạn muốn đánh giá là TRUE hoặc FALSE.
  • [logic2]  – (Tùy chọn) Đây là điều kiện thứ hai mà bạn muốn đánh giá là TRUE hoặc FALSE.

Ghi chú bổ sung

– Hàm AND có thể được sử dụng cùng với các công thức khác để hiệu quả hơn.

+ Ví dụ: trong Hàm IF, bạn có thể kiểm tra một điều kiện rồi chỉ định một giá trị khi nó TRUE và một giá trị khi nó FALSE. Việc sử dụng hàm AND trong IF cho phép người dùng kiểm tra nhiều điều kiện cùng một lúc.

  • Ví dụ: nếu bạn phải kiểm tra xem A1 có lớn hơn 0 và nhỏ hơn 100 hay không, thì đây là cách bạn có thể thực hiện bằng hàm IF:
    =IF(AND(A1>0,A1<100),,”Approve”, “Reject”)

– Các đối số phải đánh giá thành các giá trị logic (TRUE/FALSE) hoặc các đối số phải là mảng/tham chiếu của các giá trị logic.

– Văn bản và ô trống sẽ bị bỏ qua.

– Nếu phạm vi đã chỉ định không chứa giá trị logic thì hàm AND trả về #VALUE! lỗi.

– Bạn có thể kiểm tra tối đa 255 điều kiện trong một hàm AND.

Hàm VÀ Excel – Ví dụ trực tiếp

Ví dụ hàm và Excel

Phone