Hình ảnh danh mục

Hiện đang có 18 sản phẩm

38.140.000

Intel Core i9-10900K

32GB

500GB

RTX 4070 Ti

CH-PCLAP-03

30.500.000

Intel Core i9-10900K

32GB

256GB

RTX 3060

PCDI910K-01

55.000.000

Intel Core i9-10900K

32GB

500GB

RTX 4070

PCDI910K-02

33.500.000

Intel Core i9-11900K

32GB

500GB

RTX 3050

PCDI911K

38.500.000

Intel Core i9-12900K

32GB

500GB

RTX 3060

PCDI912K-01

61.100.000

Intel Core i9-12900K

32GB

500GB

Quadro RTX 4000

PCDI912K-02

47.000.000

Intel Core i9-12900KS

32GB

1TB

RTX 4060 Ti

PCDI912KS

82.850.000

Intel Core i9-13900K

32GB

500GB

RTX 4070 Ti

PCDI913K-01

99.550.000

Intel Core i9-13900K

64GB

500GB

ASUS ROG Strix 4080

PCDI913K-02

110.000.000

Intel Core i9-13900K

64GB

500GB

RTX 4090

PCDI913K-03

44.470.000

Intel Core i9-11900F

32GB

500GB

RTX 3070

PCGI911F-01

66.160.000

Intel Core i9-11900F

64GB

1TB

RTX 4070

PCGI911F-02

49.000.000

Intel Core i9-11900K

16GB

256GB

RTX 3070 Ti

PCGI911K

38.500.000

Intel Core i9-12900K

32GB

500GB

RTX 3060

PCGI912K

58.000.000

Intel Core i9-12900KS

32GB

1TB

RTX 4070 Ti

PCGI912KS

51.100.000

Intel Core i9-13900K

32GB

1TB

RTX 3070 Ti

PCGI913K-01

114.930.000

Intel Core i9-13900K

64GB

1TB

RTX 4080

PCGI913K-02

22.900.000

Intel Core i9-11900

16GB

500GB

Intel HD Graphics

PCOI911

Phone