Cách xóa hình mờ khỏi một trang nhất định trong file Word

226 lượt xem

Vì hình mờ được áp dụng cho tất cả các trang theo mặc định, bạn đã bao giờ thử xóa hình mờ khỏi một trang nhất định trong tài liệu Word chưa? Bài viết này sẽ đưa ra phương pháp giúp bạn giải quyết vấn đề.

 Xóa hình mờ khỏi một trang nhất định trong tài liệu Word

Vui lòng thực hiện như sau để xóa hình mờ khỏi một trang nhất định trong tài liệu Word.

1. Đi tới trang (chẳng hạn như trang 2) bạn sẽ xóa hình mờ.

2. Đặt con trỏ ở đầu trang và nhấp vào Arrangement > Breaks > Continuation. Xem ảnh chụp màn hình:

3. Sau đó, nhấp đúp vào phần tiêu đề trang để vào chế độ chỉnh sửa Tiêu đề và nhấp để tắt Liên kết đến trước tính năng này.

4. Nhấp vào Đóng Header and Footer dưới nút Header & Footer Tools để đóng chế độ chỉnh sửa tiêu đề.

5. Chuyển đến trang tiếp theo (trang 3 trong trường hợp này) và lặp lại bước 2 đến bước 3 ở trên.

6. Quay lại trang trước (trang 2), nhấp để chọn hình mờ và nhấn phím Xóa để xóa hình mờ đó khỏi trang. Xem ảnh chụp màn hình:

Phone